REGISTER- OCH DATASKYDDSINFORMATION

Integritetspolicy Veloxia Ab

Allmänt

I denna dataskyddsinformation beskrivs hur Veloxia Ab (”Veloxia” eller ”registeransvarig”) hanterar personuppgifter. Dataskyddsbeskrivningen tillämpas på vår webbplats, marknadsföring och hantering av kundrelationer samt hantering av personuppgifter som är relaterade till de produkter och tjänster vi erbjuder.

Vi följer tillämplig dataskyddslagstiftning i all behandling av personuppgifter. Med dataskyddslagstiftning avses gällande dataskyddslagstiftning, såsom den allmänna dataskyddsförordningen i Europeiska unionen (2016/679) och den finska dataskyddslagen (5.12.2018/1050). Sådana dataskyddsrelaterade begrepp som inte definieras i denna dataskyddsbeskrivning tolkas i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

Våra tjänster och webbplatser kan också innehålla länkar till externa webbplatser och tjänster som drivs av andra organisationer. Denna dataskyddsbeskrivning gäller inte för deras användning, så vi uppmanar dig att bekanta dig med deras separat gällande dataskyddsbeskrivningar.

”Personuppgifter” avser alla uppgifter om naturliga personer (”registrerad”) som kan identifieras direkt eller indirekt, som mer noggrant definieras i dataskyddsförordningen.

Registerägare och ansvarig för dataskyddsfrågor

Veloxia Ab
Organisationsnummer: 559374-4120
Adress: Källhagsgatan 39, 50760 Borås
E-postadress: info@veloxiaspabad.se

Kontaktuppgifter för ansvarig för dataskyddsfrågor:
Henry Keikkala, myynti@veloxia.fi

Syften och rättsliga grunder för behandling av personuppgifter

Syftena med behandlingen av personuppgifter är:

 • Leverans av produkter och tjänster, ingående av kundavtal och hantering av beställningar (avtal eller dess förberedelse, berättigat intresse)
 • kundservice och -kommunikation samt kundnöjdhetsundersökningar (avtal, berättigat intresse)
 • fakturering och indrivning av fordringar (berättigat intresse, avtal)
 • marknadsföring, inklusive marknadsundersökningar, annan marknadsföring och analys samt produktion av statistik och mätning av marknadsföringseffektivitet (berättigat intresse)
 • direktmarknadsföring, inklusive elektronisk direktmarknadsföring och telefonmarknadsföring, planering av reklam och marknadsföring samt kombinering och uppdatering av personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål (berättigat intresse, samtycke)
 • hantering av intressentrelationer samt samarbete med underleverantörer och tjänsteleverantörer (berättigat intresse, avtal)
 • förbättring av användarupplevelsen på vår webbplats och andra tjänster samt övervakning av användartrafik (berättigat intresse)
 • uppfyllande av lagstadgade skyldigheter (t.ex. åtgärder som rör bokföring och beskattning) och uppfyllande av rapporteringsåtaganden (lagstadgad skyldighet)
 • intern rapportering och andra administrativa åtgärder (berättigat intresse)
 • hantering av garantifrågor och ansvar för fel samt hantering av klagomål och rättsliga och myndighetsförfaranden (avtal, berättigat intresse)
 • förebyggande och undersökning av missbruk, samt säkerställande av informationssäkerhet, säkerhet för personer och egendom (berättigat intresse)

Behandlingen av personuppgifter för att leverera våra produkter och tjänster, upprätta kundavtal samt hantera beställningar och tillhörande åtaganden, grundas på avtalsförhållande eller dess förberedelse.

Behandlingen av personuppgifter kan också grundas på registerhållarens eller en tredje parts berättigade intressen. Behandling av personuppgifter som rör kundrelationens hantering, kundkommunikation, marknadsföring (inklusive direktmarknadsföring) och behandling av personuppgifter som rör exempelvis rapportering, samt hantering av reklamationer och rättsliga processer grundar sig på berättigade intressen. När vi behandlar personuppgifter med stöd av berättigade intressen, bedömer vi fördelarna och eventuella nackdelar med behandlingen för den registrerade och har bedömt att den registrerades rättigheter och intressen inte upphäver de berättigade intressena. Vi ger vid begäran mer information om behandling av personuppgifter som grundar sig på berättigade intressen.

Om vi behandlar personuppgifter för att uppfylla lagkrav eller för att fullgöra vissa rapporteringsåtaganden, är den primära rättsliga grunden för behandlingen att följa lagstadgade skyldigheter.

Behandlade personuppgifter och informationskällor

Informationsgrupp: Exempel på informationsinnehåll
Identifikations- och kontaktuppgifter: Namn, adress och e-postadress för kunden och/eller representanten.
Information om produkter och tjänster, inklusive beställningar och kundkommunikation: Uppgifter om behandlade beställningar, leveranstider för beställningar samt information om avtal, kundkommunikation och reklamationer.
Information om marknadsföring (inklusive direktmarknadsföring) och evenemang, samt de samtycken och förbud som den registrerade har lämnat: Kontaktuppgifter för marknadsföring, samt information som samlats in i samband med evenemang och tillfällen. Samtycken och förbud för direktmarknadsföring. Information om riktad marknadsföring.
Information om användning av webbplatser och andra elektroniska tjänster : -adress, identifieringsinformation för elektronisk kommunikation, sök- och webbläsarinformation, webbläsar- och operativsysteminformation samt registreringsinformation.

Vi samlar in personuppgifter direkt från den registrerade, till exempel i samband med ärenden, eller när den registrerade köper eller beställer våra produkter eller tjänster antingen själv eller på uppdrag av sin organisation, eller vid registrering när den registrerade besöker våra webbplatser eller andra elektroniska tjänster, prenumererar på vårt nyhetsbrev, svarar på kundnöjdhetsundersökningar eller på annat sätt har kontakt med oss.

Lagring av personuppgifter

Vi sparar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de syften som anges i integritetsmeddelandet och alltid under den tid som krävs enligt lag (t.ex. bokförings- eller rapporteringsansvar eller skyldigheter), eller för att lösa tvister eller liknande tvister. Efter avslutad användning raderas eller ändras personuppgifter till anonyma inom en rimlig tid.

Vi tillhandahåller på begäran ytterligare information om hur personuppgifter lagras.

Mottagare av personuppgifter

Personuppgifter kan överlämnas mellan bolag som ingår i samma koncern som registerhållaren enligt kraven i dataskyddslagstiftningen för ändamålen som beskrivs i denna integritetspolicy.

Vid behandling av personuppgifter kan olika tjänsteleverantörer och andra tredje parter användas, såsom leverantörer av tekniska lösningar eller serverutrymme, leverantörer av bokförings- och ekonomitjänster och till exempel en operatör som ansvarar för transport av en beställning. Även koncernbolag kan behandla personuppgifter för räkning av ett annat koncernbolag. Vi ser till att uppfylla de krav som dataskyddslagstiftningen ställer när det gäller avtal med de parter vi använder vid behandling av personuppgifter.

Personuppgifter kan överlämnas till tredje parter i situationer där lagen eller myndigheter kräver det, för att utreda missbruk och för att säkerställa säkerheten. Dessutom kan personuppgifter bli tvungna att lämnas ut i samband med rättsliga förfaranden eller liknande rättsliga förfaranden.

Om registerhållaren eller ett bolag som ingår i samma koncern är involverad i en fusion, försäljning av verksamhet eller annan företagsöverenskommelse kan personuppgifter lämnas ut till parterna i överenskommelsen eller till de parter som är involverade i genomförandet av överenskommelsen.

Vi använder följande tjänsteleverantörer regelbundet:

 • Google Analytics
 • Microsoft Outlook
 • Transport-, underhålls- och installationservice

Vi tillhandahåller ytterligare information om personuppgiftsmottagare på begäran.

Överföring av personuppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

När information överförs utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet säkerställer företaget att personuppgiftsskyddet uppfyller tillräckligt höga nivåer genom att avtala om personuppgiftsbehandling i enlighet med dataskyddslagstiftningen, till exempel genom att använda standardavtalsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen.

På begäran tillhandahåller vi ytterligare information om personuppgiftsöverföringar och skyddsmekanismer som används.

Skydd av personuppgifter

Dataskydd och säkerhet är av högsta vikt för oss. Vi använder lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder för att skydda personuppgifter. Vi säkerställer också systemens felresistens och möjligheterna att återställa information. Endast särskilt auktoriserade parter har tillgång till personuppgifterna, och alla parter som behandlar personuppgifter har en tystnadsplikt.

Registrerade rättigheter

Registrerade personer har rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen för sina personuppgifter. Tillämpningen av rättigheterna i varje enskilt situation beror dock på ändamålet och situationen för behandling av personuppgifterna.

 • Rätt till tillgång av personuppgifter. Den registrerade har rätt att få bekräftelse på om hans/hennes personuppgifter behandlas och andra uppgifter enligt dataskyddslagstiftningen om behandlingen av personuppgifter. Den registrerade har också rätt att få en kopia av personuppgifterna.
 • Rätt till rättelse av personuppgifter. Den registrerade har rätt, under vissa begränsningar, att begära rättelse eller radering av felaktig eller oprecis information.
 • Rätt till radering av personuppgifter. Den registrerade har rätt att enligt kraven i dataskyddslagstiftningen begära radering av sina personuppgifter. Vi kommer att radera personuppgifterna på begäran om det inte finns någon lag eller annan tillämplig undantagsgrund enligt dataskyddslagstiftningen som kräver att vi behåller personuppgifterna.
 • Rätt till begränsning av behandling. Den registrerade har rätt att begära begränsning av behandlingen av personuppgifterna i vissa situationer enligt dataskyddslagstiftningen.
 • Rätt till dataportabilitet. Den registrerade har rätt att begära överföring av sina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Överföringsrätten gäller i princip personuppgifter som den registrerade har lämnat till personuppgiftsansvarig i strukturerad och maskinläsbar form och vars behandling grundar sig på den registrerades samtycke eller avtal, och/eller vars behandling utförs automatiskt.
 • Rätt att invända mot behandling. Den registrerade har rätt att enligt kraven i dataskyddslagstiftningen invända mot behandling av personuppgifter som grundar sig på legitima intressen, inklusive profilering. Vi kan vägra begäran om behandlingen är nödvändig för att uppfylla personuppgiftsansvarig eller tredje parts tvångsmässiga och legitima intressen. Men den registrerade har alltid rätt att invända mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring och profilering i samband med direktmarknadsföring.
 • Rätt att återkalla samtycke. Om behandlingen av personuppgifter grundar sig på den registrerades samtycke, har den registrerade rätt att återkalla sitt samtycke till behandling av personuppgifter som rör honom/henne. Återkallandet av samtycke påverkar inte behandling som redan har genomförts.

Användning av rättigheter

Vi hoppas att du kontaktar oss om du har frågor angående behandlingen av dina personuppgifter.

Du kan skicka en begäran om att utöva dina rättigheter som registrerad antingen per post eller e-post genom att använda de kontaktuppgifter som anges i denna integritetspolicy.

Begäran från sökanden kan kontrolleras innan behandling av begäran. Vi kommer att svara på begäran inom en rimlig tid och vanligtvis inom en månad från begäran och verifiering av identitet. Om vi inte kan godkänna begäran informeras sökanden separat.

Rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten

Den registrerade har rätt att lämna in klagomål till den behöriga dataskyddsmyndigheten om den registrerade anser att behandlingen av hans eller hennes personuppgifter sker i strid med dataskyddslagstiftningen.

Kontaktuppgifter för Finlands dataskyddsmyndighet hittar du här.

Ändringar i integritetspolicyn

Denna integritetspolicy kan behöva ändras från tid till annan. Ändringar kan också bero på förändringar i dataskyddslagstiftningen. Vi uppmanar dig därför att regelbundet kontrollera integritetspolicyn för att upptäcka eventuella ändringar. Den senaste versionen finns tillgänglig på vår webbplats.

Denna integritetspolicy publicerades den 29 april 2022.